JEG ER CAN-AM

JEG ER ANSVARLIG

VÅRE FORPLIKTELSER

FOR Å FORMIDLE ET POSITIVT INNTRYKK OG BIDRA TIL Å GJØRE LIDENSKAPEN MIN BÆREKRAFTIG FORPLIKTER JEG MEG TIL Å:

Inneha førerkort i riktig klasse

Overholde fartsgrensene

Bare kjøre på veier og stier som er tillatt for ATV, UTV og SSV

Sørge for at kjøretøyet mitt er riktig forsikret og registrert

Forsikre meg om at kjøretøyet mitt er i samsvar med gjeldende typegodkjenningsregler

Vise respekt for andre brukere av veiene og stiene (turgåere, ryttere, syklister, osv.), samt beboerne i området

Vise respekt for naturområder, dyrket mark og eiendommer nær veiene og stiene jeg kjører på med firehjuling

Ta hensyn til dyrene jeg kommer forbi, og ikke ødelegge deres naturlige bosted

Minimere sporene jeg etterlater meg for å bevare veiene og stiene, samt områdene rundt, i sin opprinnelige tilstand

Ta med meg nødvendig utstyr for å plukke med meg søppelet mitt

Planlegge turruten før jeg drar av sted, og formidle den til mine nærmeste

Hølge produsentens anbefalinger for bruk spesifisert i brukerhåndboken jeg har fått utlevert, samt på ATV/UTV/SSV-ens sikkerhetsmerker

Følge vedlikeholdsinstruksene anbefalt av produsenten

Inspisere min firehjuling før bruk og forsikre meg om at den er i god stand

Ta med meg kommunikasjonsmidler (f.eks. mobiltelefon) og reparasjonsutstyr (stropper, punkteringssett, osv.)

Ikke glem at ATV, UTV og SSV først og fremst er beregnet på bruk off-road.