JURIDISK INFORMATION


Senast uppdaterad: 05/18/2023

 

Alla sidor på Bombardier Recreational Products-webbplatsen är upphovsrättsskyddade med © 1997-2023, Bombardier Recreational Products Inc. Med ensamrätt.

 

LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

Genom att använda denna webbplats samtycker du till villkoren i detta avtal ("Avtalet"). Denna webbplats ägs och drivs av BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. eller dess dotterbolag (i Avtalet benämnt "BRP", "vi", "oss" eller "vår").

 

VARUMÄRKE, UPPHOVSRÄTT OCH IMMATERIELL RÄTTIGHET

BRP (TSX:DOO) är en global ledare inom design, utveckling, tillverkning, distribution och marknadsföring av motorsportfordon. Företagets produkter distribueras i 105 länder, och inkluderar Ski-Doo- och Lynx-snöskotrar, Sea-Doo-vattenskotrar, Can-Am ATV och SSV, Spyder-roadster, Evinrude-utombordsmotorer samt Rotax-drivsystem. BRP har ca 6 800 anställda över hela världen.

 

UPPHOVSRÄTT

BRP äger och förfogar över upphovsrätterna i allt material som är publicerat på BRP:s webbplats, samt alla dokument utfärdade av BRP inklusive kataloger, tekniska publikationer, handböcker och bruksanvisningar. Såvida ingenting annat anges, är det förbjudet att i någon form kopiera eller publicera BRP-webbplatsernas arkitektur, visuella uttryck eller information inklusive fotografier på webbplatsen eller i katalogerna. Inget material från BRP:s webbplatser eller annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller styrs av BRP eller dess dotterbolag får i någon form kopieras, reproduceras, publiceras, skickas, postas, överföras eller distribueras, frånsett att du har rätt att hämta en kopia av materialet till en enskild dator i personligt, icke-kommersiellt syfte förutsatt att all information om upphovsrätt och annan äganderättsinformation bibehålls intakt.

 

VARUMÄRKEN

BRP använder och marknadsför i stor omfattning sina varumärken via flera olika kanaler inklusive television, tryckt reklammaterial och Internet. Som en följd av våra omfattande marknadsföringsaktiviteter och den produkt- och tjänstekvalitet som BRP erbjuder, är BRP:s varumärken globalt välkända och representerar synnerligen värdefullt affärsvärde. All användning av BRP:s varumärken utan föregående skriftligt tillstånd från BRP utgör överträdelse av varumärkesanspråk samt illojal konkurrens.

Du får inte använda eller registrera, varken helt eller delvis, varumärke tillhörande Bombardier Recreational Products Inc., BRP-Powertrain GmbH and Co KG eller BRP Finland Oy (benämnt "BRP och/eller dotterbolag"), inklusive grafiska symboler, logotyper och ikoner, om inte skriftligt tillstånd från BRP och/eller dotterbolag dessförinnan har inhämtats.

Du får inte använda eller registrera, varken helt eller delvis, varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag, inklusive grafiska symboler, logotyper eller symboler, i form av, eller som del av, ett företagsnamn, handelsnamn, produktnamn eller tjänstenamn (t. ex. "Ski-Doo Inc.").

Du får inte använda identiskt eller liknande varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag som del av ett domännamn, såvida inte skriftligt tillstånd från BRP och/eller dotterbolag dessförinnan har inhämtats (t. ex. www.SeaDooPWC.com).

Du får inte använda varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag, inklusive grafiska symboler, logotyper och ikoner, på ett nedvärderande sätt.

Du får inte använda varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag i form av substantiv i verbal eller skriftlig kommunikation. Varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag ska alltid föregås eller åtföljas av ett samfällt namn eller substantiv, och aldrig ensamt för undvikande av att varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag omsider blir generiska i förbindelse med BRP:s produkter (t. ex. "Min Ski-Doo-snöskoter" istället för "Min Ski-Doo").

Du får inte använda varumärke tillhörande BRP och/eller dess dotterbolag i plural- eller genitivform (t. ex. "Jag har två Spyder-roadster" istället för "Jag har två Spyders").

Du får inte använda varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag, inklusive grafiska symboler, logotyper och ikoner, på ett sätt som kan indikera anknytning till eller godkännande, sponsorskap eller stöd från BRP och/eller dotterbolag.

Du får inte tillverka, sälja eller ge bort reklamprodukter (t-tröjor, pennor etc) med varumärke tillhörande BRP och/eller dotterbolag, inklusive grafiska symboler, logotyper och ikoner såvida inte skriftligt tillstånd från BRP och/eller dotterbolag dessförinnan har inhämtats.

Klicka på följande länk för att visa en lista över varumärken tillhörande BRP och/eller dotterbolag: Public trademark list.pdfFrånvaro av varumärke, grafisk symbol, logotyp eller ikon i denna lista innebär inte något undantag från BRP:s och/eller dotterbolags rättigheter till motsvarande varumärke, grafisk symbol, logotyp eller ikon, eller någon som helst annan immateriell rättighet.

 

GARANTIFRISKRIVNING

DENNA WEBBPLATS INKLUSIVE ALL INFORMATION SOM DENNA INNEHÅLLER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ANVÄNDBARHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VARFÖR OVANNÄMNDA BEGRÄNSNINGAR EVENTUELLT INTE GÄLLER DIG.

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen och produkterna på webbplatsen kan ändras från tid till annan.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING

BRP lämnar inga som helst garantier beträffande andra webbplatser som du kan få åtkomst till via denna webbplats. Vid användning av annan webbplats än BRP:s ska det förstås att den är fristående från BRP, och att BRP inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. Länk till annan webbplats än BRP:s innebär inte heller att BRP godkänner eller ansvarar för innehåll på eller användning av sådan webbplats. Det är ditt ansvar att säkerställa att material du väljer att använda inte innehåller virus eller andra destruktiva komponenter.

 

BRP ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER AVSEENDE DENNA WEBBPLATS ELLER ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) FUNKTIONALITETSFEL, FEL, UTELÄMNANDE, DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AFFÄRSFÖRLUST, AFFÄRSAVBROTT ELLER PROGRAM- ELLER DATAFÖRLUST I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT SYSTEM, ÄVEN OM VI HAR FÅTT UTTRYCKLIG INFORMATION OM RISK FÖR SÅDANA SKADOR.

 

KONFIDENTIELL ELLER IMMATERIALRÄTTSLIGT SKYDDAD INFORMATION

BRP tar gärna emot kommentarer från dig avseende BRP-produkter. Däremot önskar BRP inte ta emot någon konfidentiell eller immaterialrättsligt skyddad information från dig via vår webbplats. Observera att all information och allt material som skickas till BRP kommer att anses vara ICKE-konfidentiell. Genom att skicka information eller material till BRP ger du BRP en obegränsad, oåterkallelig licens att använda, reproducera, visa, utföra, modifiera, sända och distribuera detta material och denna information, och du samtycker även till att BRP har rätt att i valfritt syfte använda alla idéer, koncept, sakkunskaper eller teknik som du skickar till oss.

 

RÄTTSTVIST

Om inget annat anges presenteras materialet på denna webbplats enbart i syfte att marknadsföra BRP-produkter. BRP lämnar inga garantier för att material eller produkter som avbildas på webbplatsen är tillämpliga eller tillgängliga i alla länder.

Detta avtal skall styras av, och tolkas i enlighet med, lagarna i provinsen Quebec, utan hinder av reglerna om internationell privaträtt. Om något villkor i detta avtal anses vara olagligt, ogiltigt eller ej verkställbart, skall detta villkor anses avskiljbart från avtalet och skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos några återstående villkor. Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna avseende detta ämne och får inte modifieras utom om detta sker skriftligt med undertecknande av båda parter.